Nieruchomość jako obiekt fiskalny

Własność nieruchomości, poza wieloma zaletami, związana jest również z pewnymi obciążeniami o obowiązkami. Jednym z nich jest podatek od nieruchomości, obarczający osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które:

Są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości,
Są posiadaczami zależnymi lub zarządzającymi nieruchomościami,
Posiadają bez tytułu prawnego nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
Są użytkownikami wieczystymi nieruchomości.
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:
Budynki i ich części,
Budowle związane wyłącznie z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalności rolnicza lub leśna,
Grunty nie objęte przepisami o podatku rolnym lub leśnym.
Grunty objęte przepisami o podatku rolnym lub leśnym, związane z prowadzeniem działalności innej niż działalność rolnicza lub leśna,
Grunty pod jeziorami oraz zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych.
Podstawę opodatkowania stanowi:
Dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa,
Dla budowli – aktualna wartość na 1 stycznia roku podatkowego, odpowiadająca wartości, od której obliczona jest amortyzacja,
Dla gruntów – ich powierzchnia.