Nieruchomość jako obiekt kredytowy

Nieruchomość, jako obiekt nieruchomy, stanowi dobre zabezpieczenie kredytu. Najczęściej spotykaną formą takiego zabezpieczenia jest hipoteka. Zabezpieczenie hipoteczne przyjmuje postać wpisu do księgi wieczystej. Poprzez ten instrument właściciel może „odmrażać” wcześniej zainwestowany kapitał, przeznaczając go na inne cele. Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym, dającym uprawnionemu możliwość dochodzenia, zaspokojenia swojej wierzytelności z rzeczy obciążonej, z pierwszeństwem dla właściciela rzeczy, przed wierzycielami osobistymi, oraz bez względu na to, czyją własności jest rzecz w chwili zaspokojenia. Funkcją hipoteki jest zabezpieczenie roszczeń wierzyciela, wypływających z różnych tytułów prawnych, choć najczęściej stosowana jest ona do zabezpieczenia roszczeń kredytowych. Hipoteka powstaje na skutek zawarcia umowy między bakiem a właścicielem nieruchomości. Obciąża ona również części składowe nieruchomości, przynależności i niektóre świadczenia okresowe. Do powstania hipoteki potrzebny jest wpis do księgi wieczystej anonse dla dorosłych.

Hipotekę można ustanowić na:

Nieruchomości,
Użytkowaniu wieczystym,
Udziale we współwłasności,
Własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego,
Wierzytelności zabezpieczonej hipoteką.