Nieruchomość jako obiekt prawny

O funkcjonowaniu rynku nieruchomości decydują faktyczne uwarunkowania, w dużej mierze wynikające z obowiązujących przepisów prawa, regulujących lub wpływających na prawidłowe funkcjonowanie rynku nieruchomości. Strukturę polskiego rynku nieruchomości charakteryzuje się w dwóch aspektach:

Rodzajów własności nieruchomości,
Stanu zagospodarowania nieruchomości.

Rozpatrując rynek pod względem rodzajów własności, można stwierdzić, że na polskim rynku występują nieruchomości:

Państwowe, czyli wszystkie nieruchomości przysługujące Skarbowi Państwa, jak również przysługujące innym osobom prawnym, w tym przedsiębiorstwom państwowym.
Komunalne, czyli wszystkie nieruchomości przysługujące gminom, jak również innym komunalnym osobom prawnym, w tym przedsiębiorstwom komunalnym.
Prywatne, czyli przysługujące takim podmiotom, jak osoby fizyczne, partie polityczne, związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie, spółki, fundacje i inne o podobnym charakterze.
O nie uregulowanym stanie prawnym, czyli takie, co do których nie można ustalić właściciela, a więc zgodnie z prawem nie można dokonywać obrotu tymi nieruchomościami.

Od strony prawnej najważniejszymi czynnikami wpływającymi na funkcjonowanie rynku nieruchomości są:

Gwarancje prawa własności,
Posiadanie zbywalnych praw do nieruchomości,
Swoboda obrotu,
Uregulowane stany prawne,
Pewność transakcji,
Profesjonalna obsługa rynku nieruchomości,
Możliwość nabywania nieruchomości przez inwestorów zagranicznych.