Zawierając umowę kredytu, jej strony (a więc bank i kredytobiorca) ustalają, zastrzegają termin spłaty kredytu, stosownie do art. 75a ustawy Prawo bankowe. W związku z powyższym bank nie ma prawa żądać od kredytobiorcy wcześniejszej spłaty kredytu ale z drugiej strony bank nie musi też akceptować spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie kredytu. Ochronę kredytobiorcy w tym zakresie wprowadziła ustawa o kredycie konsumenckim, ale ma ona zastosowanie do umów kredytowych nie przekraczających kwoty 80 tys. zł. . Przy okazji kształtowania, formułowania przez strony zindywidualizowanych postanowień w umowie należy wspomnieć o funkcjonowaniu instytucji niedozwolonych postanowień umownych. Jej zadaniem jest chronić konsumenta w umowie z przedsiębiorcą (w tym właśnie np. z bankiem) przed narzucaniem postanowień w umowach które są dlań krzywdzące rażąco naruszając jego interesy i sprzeczne z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. Jednak to, czy dane postanowienie jest tak nazwijmy krzywdzące